Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι συναλλαγές έχουν υψηλό ρίσκο, συνεπάγονται σημαντικό βαθμό κινδύνου και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές, αφού μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ή και την ολική απώλεια των κεφαλαίων σας και της αξίας της επένδυσής σας. Μην επενδύετε κεφαλαίο που δεν μπορείτε να απωλέσετε, δηλαδή να πραγματοποιείτε τις όποιες συναλλαγές αποκλειστικά με κεφαλαίο που δεν απαραίτητο για την επιβίωση ή την ευημερία σας (με επιχειρηματικό κεφάλαιο κινδύνου).

Να είστε ενήμεροι και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ρίσκα που σχετίζονται με την αγορά π.χ. trading. Πριν λάβετε την απόφαση να επενδύσετε εν γένει  θα πρέπει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την οικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο της εμπειρίας και των γνώσεων που διαθέτετε, τους αντικειμενικούς σας στόχους και το βαθμό του ρίσκου που επιθυμείτε να αναλάβετε.

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη από ποικίλες παραμέτρους που θα παρατεθούν με συντομία στη συνέχεια, η διενέργεια επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγεται πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυομένου ποσού. Στη συνέχεια,  παρατίθενται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι.

 

Κίνδυνος Αγοράς: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από μεταβολές σε γενικούς παράγοντες της αγοράς όπως επιτόκια, τιμές μετοχών και δεικτών, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές εμπορευμάτων και δεικτών εμπορευμάτων, μεταβολές στη μεταβλητότητα. Οι επενδυτές παίρνοντας μια θέση στην αγορά διατρέχουν τον κίνδυνο οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων να μειωθούν με αποτέλεσμα να χάσουν μέρος ή και ολόκληρο το επενδυμένο κεφάλαιο.

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από δυσμενείς μεταβολές στην ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος των επενδυτών και του νομίσματος στο οποίο γίνεται η αποτίμηση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού προϊόντος στο οποίο έχουν επενδύσει.

Κίνδυνος ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας έγκαιρης ρευστοποίησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος και σε εύλογη πάντοτε τιμή. Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος για χρηματοοικονομικά προϊόντα που παρουσιάζουν ιστορικά μεγάλη εμπορευσιμότητα.

Κίνδυνος πληθωρισμού: Είναι ο κίνδυνος απώλειας της πραγματικής αξίας του κεφαλαίου λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης αύξησης του πληθωρισμού.

 

Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωμής (Early Redemption Risk): Είναι ο κίνδυνος που εμπεριέχουν ορισμένοι τύποι ομολόγων οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα στον εκδότη να ανακαλέσει και να αποπληρώσει πρόωρα τα εν λόγω ομόλογα. Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την μη συμφέρουσα για τον επενδυτή τιμή στην οποία τα ομόλογα ανακαλούνται και αποπληρώνονται.

Κίνδυνος Μόχλευσης: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται λόγω της έκθεσης των επενδυτών σε προϊόντα με ποσά που είναι πολλαπλάσια των αρχικά επενδυμένων κεφαλαίων. Ένας επενδυτής είτε με τη χρήση του λογαριασμού περιθωρίου (margin account) στην spot αγορά ή/και με την χρήση της αγοράς παραγώγων μπορεί να πάρει μια επενδυτική θέση η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το αρχικό του προς επένδυση κεφάλαιο. Συνέπεια αυτού του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού είναι ότι ακόμη και μια μικρή μεταβολή (θετική ή αρνητική) στο υποκείμενο μέσο, αποφέρει πολλαπλάσια μεταβολή στα επενδυμένα κεφάλαια. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως τα χαρτοφυλάκια που χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα σαν μέσο κερδοσκοπίας και όχι σαν μέσο αντιστάθμισης κινδύνου. Προκύπτει δε όταν και εάν η αγορά κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που προσδοκά ο επενδυτής, με αποτέλεσμα ο επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει περισσότερα κεφάλαια από το αρχικό του επενδυμένο κεφάλαιο.

 

Συστηματικός κίνδυνος (Systematic Risk): Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος λόγω παραγόντων που απορρέουν από τη φύση της αγοράς. Αφορά τον κίνδυνο που πηγάζει από τη συσχέτιση της τιμής μιας μετοχής με την πορεία της αγοράς.

 

Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk): Γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστημάτων μιας οργανωμένης αγοράς ή μιας ΑΕΠΕΥ, κίνδυνος ακατάλληλης διοίκησης μίας εταιρίας με τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο κλπ).

Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσεται και ο νομικός κίνδυνος, ο οποίος γεννάται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συμβάσεων λόγω νομικών προβλημάτων κλπ. Τούτο μπορεί να συμβεί επί εσφαλμένης νομικής εκτιμήσεως, αλλά και επί αβεβαιότητος δικαίου, που προκύπτει ιδίως λόγω ασαφών, αόριστων και γενικών νομοθετικών διατάξεων. Έτσι, μπορεί να κριθούν συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες ανίσχυρες, αντίθετα προς την αρχική εκτίμηση των επιχειρήσεων, με δυσμενέστατες οικονομικές επιπτώσεις στους συμβαλλομένους.

 

Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk): Είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηματικά του διαθέσιμα σε ένα μόνον χρηματοπιστωτικό μέσο. Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του κινδύνου, όταν ο επενδυτής τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν και στοιχεία παραπληρωματικότητας.