ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ, βάσει των αποφάσεων 8/459/27.12.2007, 9/459/27.12.2007 και 8/572/23.12.20110 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι υποχρεωμένη όπως δημοσιοποιεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τους τρόπους διαχειρησης τους.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SITE 31.12.2012-SILK

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SITE 31.12.2013-SILK

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31 12 14 SILK CAPITAL PA RTNERS

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2015 SILK CAPITAL PARTNERS

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2016 SILK CAPITAL PARTNERS

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2017 SILK CAPITALPARTNERS